Closure Javascript

Posted on

Closure sử dụng để cung cấp tính riêng tư (privacy) và tính độc lập (independence)


var func = (function() {
// Không thể truy cập từ bên ngoài function
var private_count = 0;
// Được gọi từ bên ngoài
var increment = function () {
private_count ++;
return private_count;
}
return increment;
} ())
console.log(func()) // 1
console.log(func()) // 2
console.log(func()) // 3

increment là giá trị trả về của hàm func, hàm increment được gọi là inner function. Mỗi lần gọi hàm func() thì hàm increment()  cũng được gọi và biến private_count đc tăng thêm 1.

Closure là cách duy nhất để tạo private variable.

Advertisements

ASP.NET Identity 2.0: Giới thiệu về Identity 2.0 và Web API 2.2

Posted on Updated on

Link bài viết gốc: ASP.NET Identity 2.0: Introduction to Working with Identity 2.0 and Web API 2.2
Trong các bài viết vừa rồi, tôi được bao trùm bởi rất nhiều mảng sử dụng ASP.NET Identity 2.0 trong một ứng dụng MVC. Kể từ khi có RTM trong tháng 3 năm nay (2014), Identity 2.0 đã được mở rộng đáng kể cho Authentication and Authorization, công cụ có sẵn cho các ứng dụng MVC.

Read the rest of this entry »

Hiểu, sử dụng và tùy biến ASP.NET Identity System for Authentication and Authorization

Posted on Updated on

Giới thiệu

Trong bài viết này chúng ta sẽ xem xét ASP.NET Identity System đi kèm như cơ chế xác thực và ủy quyền mặc định trong ứng dụng ASP.NET MVC 5. Chúng ta sẽ cố gắng để hiểu ASP.NET Identity System và so sánh nó với ASP.Net simple membership provider và classic ASP.NET roles and membership provider API

Read the rest of this entry »